Kõiki Innowise'i koolitusi on võimalik tellida ka sisekoolitusena, seejuures kohandame õppekava tellija vajadustele vastavalt. 

Koolitusvaldkonna professionaalidena peame tellimuskoolituste puhul oluliseks põhjalikku ettevalmistust koos kliendiga, et koolituse tulemus ja mõju oleks maksimaalne. Nõustame õppe ülesehituse, metoodilise lähenemisviisi ning eesmärkide püstitamise osas. Kaasame organisatsiooni vajadustest lähtuvalt sobivad koolitajad. Koolituse juurde kuuluvad samuti ka järelkohtumised, tagasiside ja nõuanded edasisteks tegevusteks.

Meie ekspertiis on nii inimeste kui organisatsioonide koolitus- ja arendustegevuste kavandamises ja elluviimises. Seejuures Innowise Koolitaja Kompetentsikeskuses on keskne koolitaja koolitus. Keskendume koolitajate, sh sisekoolitaja professionaalse arengu toetamisele, koolitaja kompetentside arendamisele ja koolituste kvaliteedi parendamisele. Oluliseks peame täiskasvanute koolitaja kutse populariseerimist.

Näiteid koolitusprogrammidest:
 • Täiskasvanute koolitaja väljaõpe
 • Sisekoolitaja väljaõpe
 • Mõjusa koolitaja täienduskoolitus - koolitajaoskused ja meetodid
 • Täienduskoolituse õppekava koostamine
 • Täiskasvanute koolitaja ettevalmistus kutseeksamiks
 • Ettevalmistus kompetentsipõhiseks kutseeksamiks
 • Arengut toetava eneseanalüüsi koostamine
 • Eneseanalüüsi ja refleksioonimeetodite kasutamine
 • E-portfoolio koostamine
 • VÕTA rakendamine (VÕTA hindajate koolitus, VÕTA nõustajate koolitus, eneseanalüüs VÕTA protsessis)
 • Õppemeetodite koolitus 
 • Õppematerjalide loomine
 • Digivahendite kasutamine koolitusel
 • E-õppe kasutamine
 • Veebiseminaride (vebinaride) läbiviimine
 • Esitlusvahendite kasutamine
 • Meeskonnatöö koolikeskkonnas
 • Õppimisoskuste koolitus
 • Projektide kirjutamine ja juhtimine

Küsi pakkumist: Sigrid Aruväli, tel. 55 541 081, sigrid.aruvali@innowise.ee