TÄISKASVANUTE KOOLITAJA VÄLJAÕPE

Põhjalik täiskasvanute koolitaja väljaõpe, mis annab Sulle tugeva baasi, teadmised ja oskused, et edukalt töötada koolitajana. Koolitus lähtub andragoogika põhiprintsiipidest. Koolitusel läbitakse kõik koolitajale vajalikud kompetentsid - saad laiapõhjalised teadmised täiskasvanute koolitamise põhimõtetest ja kaasaegsed oskused koolitamiseks. Koolituse väärtuseks on võimalus kõik koolitaja töö aspektid turvalises keskkonnas ise läbi katsetada, saada tagasisidet nii professionaalsetelt koolitajatelt kui kaasõppijatelt ning saada koolitajate kogukonna liikmeks.
 
Täiskasvanute koolitaja töö eesmärgiks on kutsuda esile muutusi, toetada täiskasvanu õppimist ja arengut, luua õppimiseks sobiv keskkond ning aidata kujundada valmisolek elukestvaks õppimiseks ja pidevaks enesearenguks. Vajadus professionaalsete täiskasvanute koolitajate järele on nüüdisaja õppimisel ja arengul põhinevas ühiskonnas üha kasvav. Et olla oskuslik, tulemuslik ja edukas koolitaja, ei piisa üksnes tugevatest erialastest teadmistest - professionaalina tegutsemiseks on vaja teadmisi täiskasvanute õpetamisest ja õppimisest ehk täiskasvanuõppe põhiprintsiipidest ja koolitajaoskusi.

Innowise Koolitaja Kompetentsikeskuse Täiskasvanute koolitaja väljaõppe programmi on välja töötanud Eesti üks hinnatumate koolitajate koolitajate meeskond.

Koolituse ülesehitus on praktiline, kus õppijad on aktiivsed osalejad ning kaasarääkijad õppeprotsessis, luues, katsetades ja kujundades uusi teadmisi ja oskusi. Olulisel kohal on parimate praktikate tutvustamine, simulatsioonid, juhtumite analüüsid, kogemuste vahetus.

Koolituse jooksul kohtud 9 erineva koolitajaga.

Koolitusel õpid:

  • läbi viima eesmärgipäraseid ja täiskasvanu õppimist toetavaid koolitusi lähtudes täiskasvanuõppe põhiprintsiipidest;
  • kasutama erinevaid täiskasvanuõppe metoodikaid;
  • arvestama grupiprotsesse ja toetama grupi arengut;
  • kasutama asjakohaseid hindamis- ja tagasisidemeetodeid õpitulemuste, õppeprotsessi ja enesehindamiseks;
  • mõtestama oma rolli ja vastutust täiskasvanute koolitajana.

Samuti saad ülevaate:

  • millised on võimalused panustada koolitajate praktikakogukonna ja täiskasvanuhariduse arengusse;
  • miks ja kuidas taotleda täiskasvanute koolitaja kutset.

Sihtgrupp: koolitusele on oodatud alustavad koolitajad ja koolitusvaldkonda sisenejad; koolitajad, kes soovivad süsteemselt ja terviklikult koolitaja kompetentse arendada; andragoogilise ettevalmistuseta koolitajad.

Koolituse maht: 125 tundi, millest 93 tundi on auditoorset tööd ning 32 tundi iseseisvat tööd.

Tutvu õppekavaga lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm). 


Toimumisaajad

Koolituspäevi on kokku 14. Koolitus toimub neljapäeviti ning reedeti kell 10.00 kuni 16.30.

16.09.2021 | Koolitamine lähtuvalt täiskasvanuõppe põhiprintsiipidest. Koolitaja Katrin Karu
17.09.2021 | Täienduskoolituse õppekava koostamine. Täiskasvanute koolitust reguleerivad õigusaktid. Koolitaja Sigrid Aruväli

14.10.2021 | Õppemeetodid I osa. Koolitaja Katrin Karu
15.10.2021 | Õppemeetodid II osa. Koolitaja Halliki Põlda

11.11.2021 | Digivahendid õppimiseks ja õpetamiseks. Koolitaja Veronika Tuul
12.11.2021 | Grupis õppimine, koolitaja tegevused grupi arengu toetamisel, suhted õpigrupis. Täiskasvanute koolitaja emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus. Koolitaja Jaana S. Liigand-Juhkam

09.12.2021 | Õppemeetodid III osa. Sobivate refleksiooni-, hindamis- ja tagasisidemeetodite valik õpitulemuste, õppeprotsessi ja enesehindamiseks. Koolitaja Sigrid Aruväli
10.12.2021 | Koolitaja isikukuvand (personal branding). Koolitaja kompetentsid, täiskasvanute koolitaja kutse ning kutse taotlemise protsess. Koolitajad Signe Ventsel ja Anu Harjo

06.01.2022 | Koolitaja väärtused ja eetika. Veebiõpe Zoomis. Koolitaja Liina Sieberk 
07.01.2022 | Koolitajate kogukond ja professionaliseerumine, eneseanalüüsi oskused ja koolitaja eneseanalüüsi koostamine. Veebiõpe Zoomis. Koolitaja Sigrid Aruväli

20.01.2022 | Digitaalsete õppematerjalide loomine, haldamine ja jagamine. Autorikaitse. Veebiõpe Zoomis. Koolitaja Veronika Tuul
21.01.2022 | Koolitaja suhtlus- ja esinemisoskused. Koolitaja Jaanus Kangur

17.02.2022 | Mikrokoolituste läbiviimine. Koolitajad Katrin Karu, Sigrid Aruväli, Liina Sieberk
18.02.2022 | Koolitaja professionaalne areng ja refleksioon. Koolitaja Sigrid Aruväli

Toimumiskohad:  GoHotel Shnelli seminariruum, Toompuiestee 37 (vaata kaardilt).

Maksumus: 2080 eurot + km (2496 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõunasööke. Koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21)

Koolitajad: Kõik täiskasvanute koolitajate väljaõpet läbiviivad koolitajad on pikaajalise kogemusega oma valdkonna praktikud, andragoogid, täiskasvanute koolitaja 7. või 8. taseme kutse omanikud, samuti on mitmed koolitajatest täiskasvanute koolitaja kutsetaotlejate hindajad. Koolitajad Katrin Karu, Halliki Põlda, Sigrid Aruväli, Veronika Tuul, Jaana S. Liigand-Juhkam, Jaanus Kangur, Signe Ventsel, Anu Harjo, Liina Sieberk.

Vaata koolitajate tutvustusi.    

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud 79 auditoorses tunnis (93st) ning täitnud hindamisülesanded (vt täpsemalt koolituse õppekavast). Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).


Koolitusele registreerumise tähtaeg on 8. september. Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Küsimuste korral võta ühendust koolitusjuhiga:
Liina Sieberk
liina.sieberk@innowise.ee
+372 5660 6938

Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.