TÄISKASVANUTE KOOLITAJA VÄLJAÕPE

Põhjalik täiskasvanute koolitaja väljaõpe, mis annab Sulle tugeva baasi, teadmised ja oskused, et edukalt töötada koolitajana. Koolitusel läbitakse kõik koolitajale vajalikud kompetentsid - saad laiapõhjalised teadmised täiskasvanute koolitamise põhimõtetest ja kaasaegsed oskused koolitamiseks. Koolituse väärtuseks on võimalus kõik koolitaja töö aspektid turvalises keskkonnas ise läbi katsetada, saada tagasisidet nii professionaalsetelt koolitajatelt kui kaasõppijatelt ning saada koolitajate kogukonna liikmeks. 

Täiskasvanute koolitaja töö eesmärgiks on kutsuda esile muutusi, toetada täiskasvanu õppimist ja arengut, luua õppimiseks sobiv keskkond ning aidata kujundada valmisolek elukestvaks õppimiseks ja pidevaks enesearenguks. Vajadus professionaalsete täiskasvanute koolitajate järele on nüüdisaja õppimisel ja arengul põhinevas ühiskonnas üha kasvav.

Et olla oskuslik, tulemuslik ja edukas koolitaja, ei piisa üksnes tugevatest erialastest teadmistest - professionaalina tegutsemiseks on vaja teadmisi täiskasvanute õpetamisest ja õppimisest ehk  täiskasvanuõppe põhiprintsiipidest ja koolitajaoskusi. 

Innowise Koolitaja Kompetentsikeskuse ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Kogukonna koostöös valminud Täiskasvanute koolitajate väljaõppe programmi on välja töötanud Eesti üks hinnatumate koolitajate koolitajate meeskond. 

Koolituse ülesehitus on praktiline ja õppijad on aktiivsed osalejad ning kaasarääkijad õppeprotsessis, luues, katsetades ja kujundades uusi teadmisi ja oskusi. Olulisel kohal on parimate praktikate tutvustamine, simulatsioonid, juhtumite analüüsid,  kogemuste vahetus.  

Koolitusel õpid:

 • läbi viima eesmärgipäraseid ja täiskasvanu õppimist toetavaid koolitusi lähtudes täiskasvanuõppe põhiprintsiipidest;
 • kasutama erinevaid täiskasvanuõppe metoodikaid;
 • arvestama grupiprotsesse ja toetama grupi arengut;
 • kasutama asjakohaseid hindamis- ja tagasisidemeetodeid õpitulemuste, õppeprotsessi ja enesehindamiseks;
 • mõtestama oma rolli ja vastutust täiskasvanute koolitajana.

Samuti saad ülevaate:

 • millised on võimalused panustada koolitajate praktikakogukonna ja täiskasvanuhariduse arengusse;
 • miks ja kuidas taotleda täiskasvanute koolitaja kutset.

Sihtgrupp: koolitusele on oodatud alustavad koolitajad ja koolitusvaldkonda sisenejad; koolitajad, kes soovivad süsteemselt ja terviklikult koolitaja kompetentse arendada; andragoogilise ettevalmistuseta koolitajad.

Koolituse maht: 116 tundi, millest 84 tundi on auditoorset tööd ning 32 tundi iseseisvat tööd.

Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Toimumisaajad

Koolituspäevi on kokku 12. Koolitus toimub neljapäeviti ning reedeti kell 10.00 kuni 16.45.

19.09.2019 | Koolitamine lähtuvalt täiskasvanuõppe põhiprintsiipidest. Koolitaja Katrin Karu
20.09.2019 | Õppemeetodid  I osa. Koolitaja Marin Johnson

17.10.2019 | Täienduskoolituse õppekava koostamine. Täiskasvanute koolitust reguleerivad õigusaktid. Koolitaja Sigrid Aruväli
18.10.2019 | Õppemeetodid  II osa. Koolitaja Georgi Skorobogotov 

14.11.2019 | Digivahendite valik ja kasutamine. Autorikaitse. Koolitajad Marin Johnson ja Veronika Tuul
15.11.2019 | Grupiprotsessid ja grupi arengu toetamine; koolitaja esinemisoskused. Koolitaja Jaana S. Liigand-Juhkam   

12.12.2019 | Koolitaja kompetentsid, täiskasvanute koolitaja kutse ning kutse taotlemise protsess. Koolitaja isikukuvand (personal branding) Koolitaja Anu Harjo
13.12.2019 | Koolitajate kogukond ja koolitaja kommunikatiivne kompetentsus. Koolitajad Marin Johnson ja Veronika Tuul

09.01.2020 | Koolitaja professionaalne areng ja refleksioon. Koolitajad Georgi Skorobogotov ja Sigrid Aruväli
10.01.2020 | Õppemeetodid. Koolitaja Georgi Skorobogotov

30.01.2020 | Mikrokoolituste läbiviimine. Koolitajad Marin Johnson, Georgi Skorobogotov ja Katrin Karu
31.01.2020 | Sobivate  hindamis- ja tagasisidemeetodite valik õpitulemuste, õppeprotsessi ja enese hindamiseks. Koolitaja Georgi Skorobogotov 

Toimumiskohad:  Centennial Hotel Tallinna Konverentsikeskus, Endla 15 ja GoHotel Shnelli seminariruum, Toompuiestee 37.

Maksumus: 1980 eurot + km (2375 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõunasööke. Koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21)

Koolitajad: Kõik täiskasvanute koolitajate baaskoolitust läbiviivad koolitajad on pikaajalise kogemusega oma valdkonna praktikud, andragoogid ning täiskasvanute koolitaja 7. või 8. taseme kutse omanikud, samuti on valdav osa koolitajatest täiskasvanute koolitaja kutsetaotlejate hindajad. 

Vaata koolitajate tutvustusi.   

 Koolituse eest tasumine:

 • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Võimalik on tasuda osade kaupa.
 • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
 • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
 • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud 63 auditoorses tunnis (84st) ning täitnud hindamisülesanded (vt täpsemalt koolituse õppekavast). Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).
Koolitusele registreerumise tähtaeg on 12. september. Registreerumiseks peale tähtaega, võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Küsimuste korral võta ühendust koolituse kontaktisikuga:
Sigrid Aruväli
sigrid.aruvali@innowise.ee
+372 55541081  

Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.