TÄISKASVANUTE KOOLITAJA BAASKOOLITUS

Vajadus professionaalsete täiskasvanute koolitajate järele on nüüdisaja õppimisel ja arengul põhinevas ühiskonnas üha kasvav. Täiskasvanute koolitaja töö eesmärgiks on kutsuda esile muutusi, toetada täiskasvanu õppimist ja arengut, luua õppimiseks sobiv keskkond ning aidata kujundada valmisolek elukestvaks õppimiseks ja pidevaks enesearenguks. 

Et olla oskuslik, tulemuslik ja edukas koolitaja, ei piisa üksnes tugevatest erialastest teadmistest - professionaalina tegutsemiseks on vaja teadmisi täiskasvanute õpetamisest ja õppimisest ehk  täiskasvanuõppe põhiprintsiipidest ja koolitajaoskusi. 

Innowise Koolitaja Kompetentsikeskuse ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Kogukonna koostöös valminud Täiskasvanute koolitajate baaskoolituse on välja töötanud Eesti üks hinnatumate koolitajate koolitajate meeskond. Koolitus võimaldab õppijal saada laiapõhjalised teadmised täiskasvanute koolitamise põhimõtetest ning kaasaegsed oskused täiskasvanute koolitamiseks. 

Koolituse ülesehitus on praktiline ja õppijad on aktiivsed osalejad ning kaasarääkijad õppeprotsessis, luues, katsetades ja kujundades uusi teadmisi ja oskusi. Olulisel kohal on parimate praktikate tutvustamine, simulatsioonid, juhtumite analüüsid,  kogemuste vahetus.  

Koolitusel õpid:

 • läbi viima eesmärgipäraseid ja täiskasvanu õppimist toetavaid koolitusi lähtudes täiskasvanuõppe põhiprintsiipidest;
 • kasutama erinevaid täiskasvanuõppe metoodikaid;
 • arvestama grupiprotsesse ja toetama grupi arengut;
 • kasutama asjakohaseid hindamis- ja tagasisidemeetodeid õpitulemuste, õppeprotsessi ja enesehindamiseks;
 • mõtestama oma rolli ja vastutust täiskasvanute koolitajana.

Samuti saad ülevaate:

 • millised on võimalused panustada koolitajate praktikakogukonna ja täiskasvanuhariduse arengusse;
 • miks ja kuidas taotleda täiskasvanute koolitaja kutset.

Sihtgrupp: koolitusele on oodatud alustavad koolitajad ja koolitusvaldkonda sisenejad; koolitajad, kes soovivad süsteemselt ja terviklikult koolitaja kompetentse arendada; andragoogilise ettevalmistuseta koolitajad.

Koolituse maht: 116 tundi, millest 84 tundi on auditoorset tööd ning 32 tundi iseseisvat tööd.

Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Toimumisaajad

Koolituspäevi on kokku 12. Koolitus toimub neljapäeviti ning reedeti kell 10.00 kuni 16.45.

09.05.2019 | Koolitamine lähtuvalt täiskasvanuõppe põhiprintsiipidest. Koolitaja Katrin Karu
10.05.2019 | Õppemeetodid  I osa. Koolitaja Marin Johnson

30.05.2019 | Täienduskoolituse õppekava koostamine. Täiskasvanute koolitust reguleerivad õigusaktid. Koolitaja Sigrid Aruväli
31.05.2019 | Õppemeetodid  II osa. Koolitaja Georgi Skorobogotov 

13.06.2019 | Digivahendite valik ja kasutamine. Autorikaitse. Koolitajad Marin Johnson ja Veronika Tuul
14.06.2019 | Grupiprotsessid ja grupi arengu toetamine; koolitaja esinemisoskused. Koolitaja Jaana S. Liigand-Juhkam   

22.08.2019 | Koolitaja kompetentsid, täiskasvanute koolitaja kutse ning kutse taotlemise protsess. Koolitaja isikukuvand (personal branding) Koolitaja Anu Harjo
23.08.2019 | Koolitajate kogukond ja koolitaja kommunikatiivne kompetentsus. Koolitajad Marin Johnson ja Veronika Tuul

05.09.2019 | Koolitaja professionaalne areng ja refleksioon. Koolitajad Georgi Skorobogotov ja Sigrid Aruväli
06.09.2019 | Õppemeetodid. Koolitaja Georgi Skorobogotov

26.09.2019 | Mikrokoolituste läbiviimine. Koolitajad Marin Johnson, Georgi Skorobogotov ja Katrin Karu
27.09.2019 | Sobivate  hindamis- ja tagasisidemeetodite valik õpitulemuste, õppeprotsessi ja enese hindamiseks. Koolitaja Georgi Skorobogotov 

Toimumiskoht: BlissTray konverentsikeskus, Mehaanika 21, Tallinn (vaata kaardilt)

Maksumus: 1980 eurot + km (2375 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõunasööke. Koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21)

Koolitajad: Kõik täiskasvanute koolitajate baaskoolitust läbiviivad koolitajad on pikaajalise kogemusega oma valdkonna praktikud, andragoogid ning täiskasvanute koolitaja 7. või 8. taseme kutse omanikud, samuti on valdav osa koolitajatest täiskasvanute koolitaja kutsetaotlejate hindajad. 

Vaata koolitajate tutvustusi.   

 Koolituse eest tasumine:

 • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Võimalik on tasuda osade kaupa.
 • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
 • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
 • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud 63 auditoorses tunnis (84st) ning täitnud hindamisülesanded (vt täpsemalt koolituse õppekavast). Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).
Koolitusele registreerumise tähtaeg on 24. aprill. Registreerumiseks peale tähtaega, võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.


Küsimuste korral võta ühendust koolituse kontaktisikuga:
Sigrid Aruväli
sigrid.aruvali@innowise.ee
+372 55541081